Advokátní služby

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech německého práva, od sepisu smluv, přes právní konzultace až po zastupování před soudy a jinými orgány v Německu, ať už Spolkovými, zemskými či místními. V případě nutnosti zajišťujeme i notářské a daňově poradenské služby. Vzhledem k rozsahu německého území a vzhledem k některým společenským partikularitám některých regionů vždy dobře zvažujeme, zda a případě v jakém čase v té či oné věci pověřit v substituci vhodnou místní advokátní kancelář.

Smluvní právo

 • sepis a kontrola všech druhů smluv (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní a pachtovní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, pojistné smlouvy, nepojmenované smlouvy podle konkrétního skutkového stavu)
 • právní poradenství ohledně uzavírání smluv, revize smluv a analýza jejich výhodnosti pro klienta
 • zastupování smluvních stran při sporech vzešlých z uzavřených smluv
 • administrace předkupního práva k nemovitostem

Pracovní právo

 • komplexní právní služby ohledně pracovněprávní agendy zastupování při pracovněprávních sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • právní poradenství ohledně odměňování zaměstnanců

Dědické právo

 • právní poradenství během celého dědického řízení (práva a povinnosti dědiců)
 • zastupování dědiců v řízení před dědickým soudem
 • zastupování dědiců ve sporných řízeních

Vymáhání pohledávek

 • právní konzultace ohledně pravděpodobnosti vymožení dlužného plnění
 • kontaktování dlužníka (snaha o řešení mimosoudní cestou, předžalobní výzvy, jednání o způsobu uhrazení dlužné částky, příprava dohody o narovnání či splátkového kalendáře)
 • zastupování v soudním, rozhodčím či exekučním řízení (příprava veškerých podkladů, podání žaloby…)
 • právní poradenství v oblasti zajišťovacích instrumentů (směnky, ručení, zástavní právo…)